<We_can_help/>

What are you looking for?

Image Alt

Tickets

กติกาการซื้อบัตรและเงื่อนไขการเข้างาน

 1. ผู้ซื้อบัตรผ่านระบบ Eventpop ทุกท่านจะได้รับบัตรแข็ง PVC เพื่อใช้รับริสแบนด์เข้างาน
  – สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรภายในวันที่ 18 ส.ค. 2565 จะได้รับบัตรแข็ง PVC ตามที่อยู่ที่ระบุระหว่างการสั่งซื้อ และมีค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 65 บาท/ออเดอร์ (ไม่รวม VAT)
  – สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรหลังวันที่ 18 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป จะต้องนำ ใบยืนยันการสั่งซื้อ (Order Confirmation) ไปรับบัตรแข็ง PVC ที่จุด Pick-up PVC Card หน้างาน
 2. คุณสามารถกรอกที่อยู่จัดส่งบัตรแข็งได้เพียงที่เดียวในรายการคำสั่งซื้อแต่ละรายการ
  กรณีกรอกที่อยู่จัดส่งผิด ลูกค้าสามารถติดต่อ Customer Support เพื่อขอแก้ไขรายละเอียดภายใน 7 วันหลังสั่งซื้อ และผู้ที่ซื้อบัตรหลังวันที่ 11 ส.ค. 2565 จะไม่สามารถแก้ไขที่อยู่จัดส่งได้
 3. กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากการขนส่ง เช่น ไม่มีผู้รับ, พัสดุจัดส่งไม่ถึงผู้รับ, พัสดุสูญหายระหว่างทาง ทางผู้จัดงานจะไม่คืนเงินค่าบัตรและค่าขนส่งทุกกรณี โดยผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อ Customer Support เพื่อนำเอกสารของผู้ซื้อบัตรไปยืนยันตัวตนในการรับบัตรแข็ง (PVC) ที่หน้างานเท่านั้น
 4. บัตรแข็ง (PVC) นี้ใช้แสดงตนในการรับริสแบนด์สำหรับงานตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น จะไม่มีการออกริสแบนด์โดยไม่มีการแสดงบัตรแข็ง PVC
 5. กรณีบัตรแข็ง (PVC) เกิดความเสียหายจากผู้เข้าร่วมงาน สามารถนำบัตรแข็ง (PVC) เก่ามาเปลี่ยนที่เคาน์เตอร์ PVC Card Exchange โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 300 บาท/บัตร
 6. ผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรแข็ง (PVC) จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีหลักฐานตัวจริงที่ทางราชการออกให้ใช้ในการแสดงอายุเพื่อเข้างาน
 7. บัตรแข็ง (PVC) นี้ต้องใช้ลงทะเบียนเข้างานผ่านระบบ Pre-Registration ของอีเว้นท์ป็อปก่อนเข้างานเพื่อรับริสแบนด์ (1 บัตรแข็ง PVC สามารถใช้ลงทะเบียน Pre-Registration ได้ 1 รายชื่อเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อทำการลงทะเบียนล่วงหน้าเสร็จสิ้นแล้วในทุกกรณี)
 8. บัตรแข็ง (PVC) นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี ยกเว้นการยกเลิกงานโดยผู้จัดที่ไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย ถูกขอให้ยกเลิก หรือออกคำสั่งไม่ให้จัดงานโดยหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
 9. บัตรแข็ง (PVC) นี้ไม่สามารถนำบัตรไปใช้ประโยชน์ทางการค้า เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้จัด
 10. หากบัตรแข็ง (PVC) นี้ไม่ได้มีการซื้อโดยผู้ถือบัตรโดยตรงผ่านช่องทางที่ผู้จัดงานกำหนด ทางผู้จัดงานจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆในทุกกรณี 
 11. หากผู้จัดงานพบว่าผู้ซื้อบัตรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามกฎที่ผู้จัดงานมีการประกาศให้ทราบ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้ผู้ซื้อบัตรเข้าร่วมงานทุกกรณี
 12. เมื่อเข้างานไปแล้ว ผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถออกและขอเข้างานใหม่ได้ (No Re-Entry)

————————————————————————————————————-

กรณีต้องการขอใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีค่าบัตร

หากผู้ซื้อบัตรต้องการขอใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีค่าบัตรจากผู้จัดงาน ทางผู้จัดงานจะดำเนินการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้แบบออนไลน์เท่านั้น โดยจัดส่งทางอีเมลที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อบัตร (เริ่มจัดส่งภายหลังจบงานไม่เกิน 30 วัน)

มาตรการการคัดครองโควิด-19

 • ผู้เข้าร่วมงานจะต้องแสดงผลการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด
 • ผู้เข้าร่วมงานจะต้องแสดงผลตรวจ ATK ที่ผ่านสถานที่รับรองจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ออกผลทางการได้ ภายใน 24 ชั่วโมง โดยผลเป็นลบเท่านั้น หรือหากกระทรวงสาธารณสุข/องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการ กรณีตรวจหน้างาน สามารถซื้อชุดตรวจ ATK Test ที่หน้างานได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจให้ (จำนวนจำกัด)
 • เฉพาะผู้ที่มีผลตรวจโควิดเป็นลบเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าร่วมงานได้ ในกรณีที่ผลตรวจเป็นบวก ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้างาน และไม่คืนเงินทุกกรณี

Terms & Conditions

 1. Attendees who purchase a ticket via Eventpop will receive a PVC card for exchanging the wristband to be used to enter the event.
 • For those who purchase tickets within 18 Aug 2022, the PVC card delivered to the address indicated for deliver for a delivery fee 65 baht/order (excluding vat).
 • For those who purchase tickets after 18 Aug 2022, you must bring the Order Confirmation to pick up the PVC card at the PVC Card Pick-up point on the event date.
 1. Ticket buyers can fill in an address to deliver the PVC card only one time in each order. In case the ticket buyer fills in the wrong delivery address, you can contact Customer Support for a request to change the information within 7 days after the purchase date. For those who purchase a ticket after 11 Aug 2022 no changes in the delivery address will be possible.
 2. In case of a problem with transportation, such as no recipient, the parcel could not be delivered or the parcel did not arrive at the destination or a parcel has been lost, the ticket holder must contact Customer Support and bring the evidence to pick up the PVC card at the PVC Card Pick-up point on the event date.
 3. This PVC card can be used to receive the wristband assigned to the event on the specified dates and times of the show only. No wristbands will be issued without the presentation of this PVC card.
 4. If the PVC card is damaged due to the attendee action, you can bring the damaged PVC card to the PVC Card Exchange counter to receive a new PVC card at a cost of 300 THB per card. 
 5. Ticket holders must be age of 20 or over and must bring an original ID card or official identification document as proof of age to enter the event.
 6. Ticket holders must use their PVC card to register for the event via the Pre-Registration system on the Eventpop website before entering the event in order to receive their wristband. (1 PVC card can be used to register only 1 unique name. The ticket holder name can not be changed after Pre-registration has been completed under any circumstances).
 7. This PVC card cannot be exchanged for cash and is non-refundable except in the case of the event being canceled by the organizer for reasons other than force majeure and any government-related department/organization requesting for the event to be canceled or issuing an order for the event not to be held.
 8. This PVC card cannot be used for any commercial purposes unless official permission from the organizer has been received.
 9. The organizers will NOT be liable for any PVC card that was not purchased directly from the ticketing channels established by the organizers under any circumstance.
 10. The organizer reserves the right to deny entrance to any ticket buyer whom the Organizer deems to have inappropriate behavior or violates the organizer’s regulations announced.
 11. This Event is a No Re-Entry Event
 12. Attendees can select to deliver the PVC Card to your provided address for tickets purchased before 18 August 2022, a delivery fee of 65 baht per order (excluding 7% tax) will be applicable. If the attendee is purchasing a ticket after 18 August 2022, the attendee must pick up the PVC Card at the PVC Card pick-up point on the event date only. 

 

How to request receipt / tax invoice

Attendees can request a ticket’s receipt / tax invoice, by the organizer will send an only online receipt / tax invoice via email that you have purchased a ticket. (start sending after event end no more than 30 days) 

 

Covid-19 Conditions

 • Attendees must show proof of COVID-19 vaccination as per the government policy. 
 • Attendees must show an ATK result that is certified by an official organization (results must be within 24 hours).
 • For Onsite , ATK Test can be purchased at the event (limited quantity) and will be inspected by an officer appointed by the Organizer.
 • On-site ATK test results must not present 2 lines, or RT-PCR tests from 24 hours prior must not have positive results and a negative ATK test result is REQUIRED to be able to attend the event. If the ATK test is positive the organizer reserves the right to refuse entry to the event and no refund will be given in all cases.

DO

 • ผู้ที่เข้าร่วมงานต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป / Participants must be over 20 years of age on the day of the event.
 • กรุณาเตรียมบัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ตมาเพื่อยืนยันตัวตน / Please prepare your ID card, driver’s license or passport for verification.
 • กรุณาสวมใส่สายรัดข้อมือที่ทางผู้จัดงานออกให้แก่ผู้ถือบัตรแข็ง (PVC) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่จัดงาน หากพบว่าไม่สวมสายรัดข้อมือจะถูกเชิญออกจากพื้นที่จัดงานทันที / The wristband issued to the PVC card holder must be worn at all times. Anyone found not wearing a wristband will be escorted to leave the Event immediately.

DON’T

 • ห้ามนำอาวุธ สิ่งของมีคม หรือสิ่งเทียบอาวุธทุกชนิดเข้ามาภายในงาน / No weapons or sharp objects of any kinds are allowed to be brought to the Event.
 • ห้ามนำสารเสพติดทุกชนิดเข้ามาภายในงาน หากพบเห็นผู้จัดงานจะส่งตัวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายทันที / No illegal substances are permitted to be brought into the Event.  If found, the Organizer will have the individual escorted to the relevant authorities and punished by law.
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกงาน เข้ามาภายในงาน / No food or drinks from outside the Event are allowed.
 • ห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้า หรือบุหรี่, ยาสูบอื่นๆ เข้ามาภายในงาน / No electronic cigarettes, cigarettes or any other tobacco are allowed inside the Event.
 • ห้ามนำไม้เซลฟี่, ลูกโป่ง, ตุ๊กตาสูบลม และเลเซอร์ทุกชนิดเข้ามาภายในงาน / No selfie sticks, balloons or lasers may be brought into the Event.
 • ห้ามนำกล้องถ่ายทุกชนิดเข้าภายในงาน / No cameras are permitted.
 • ห้ามนำสิ่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟทุกชนิดเข้าภายในงาน / No flammable items are permitted.
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าภายในงาน / No animals are allowed.

วิธีการแลกรับริสแบนด์ด้วยบัตรแข็ง PVC (How to redeem ticket and exchange wristband)

ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องทำการลงทะเบียนชื่อเจ้าของบัตรล่วงหน้าผ่านระบบ Pre-registration ของ Eventpop ก่อนเข้างานตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ Safety & Health Administration (SHA) (บัตรแข็ง PVC 1 ใบ สามารถใช้ลงทะเบียน Pre-Registration ได้ 

1 ชื่อเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนหลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว)

All attendees must register the name of ticket via the Eventpop pre-registration system before entering the event to comply with the Health Administration Regulations (SHA). Pre-registration can be done starting the 26th August 2022 (1 PVC card can be used to register only 1 unique name. The ticket holder name cannot be changed once pre-registration has been completed.)

 

กรุณาแสดงบัตรแข็ง PVC ที่ทำการ Pre-registration เรียบร้อยแล้วพร้อมบัตรประชาชนหรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ที่มีรูปถ่าย (เอกสารต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น) เพื่อแลกรับริสแบนด์สำหรับเข้างานได้ที่เคาน์เตอร์ Wristband Exchange ในวันงาน โดยชื่อที่ลงทะเบียน Pre-registration จะต้องตรงตามที่ปรากฎในบัตรประชาชนหรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ที่อนุญาตจึงจะสามารถแลกรับริสแบนด์ได้
**ไม่สามารถใช้ใบยืนยันการสั่งซื้อ (Order Confirmation) รับริสแบนด์ได้ทุกกรณี เนื่องจากผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องใช้บัตรแข็ง PVC ในการรับริสแบนด์เท่านั้น**

 

Ticket holders will be asked to present their completed pre-registered PVC card along with their original official picture identification document (such as ID Card, Passport or driving license) to receive their wristband at the Wristband Exchange counter on the event day. The pre-registered name must match with the identification document to be able to receive the wristband without exception.

**Attendees cannot use the Order Confirmation to pick up a wristband. Accordingly, attendees must only use a PVC card to pick up a wristband. 

 

ทางผู้จัดงานไม่อนุญาตให้รับริสแบนด์แทนผู้อื่นได้ในทุกกรณี

The organizer does not allow attendees to pick up any wristband on behalf of other ticket holders under any circumstances. Ticket holders must pick up their wristband in person.

 

ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมงานหากชื่อที่ปรากฏในระบบของริสแบนด์หรือระบบ Pre-registration ไม่ตรงกับบัตรประชาชนหรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ที่อนุญาตให้นำมาใช้

The organizer reserves the right to deny entry to any attendee whose ticket has been pre-registered with a name that does not match the identification document presented by the attendee.

 

ในกรณีที่ริสแบนด์เสียหาย

 • หากริสแบนด์เกิดความเสียหายจากผู้เข้าร่วมงาน เช่น ชิปหัก, สายขาด สามารถนำริสแบนด์เก่ามาเปลี่ยนที่เคาน์เตอร์ Eventpop โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 300 บาท/ริสแบนด์
 • หากริสแบนด์เกิดความเสียหายก่อนใช้งาน (เช่น ริสแบนด์ไม่สามารถสแกนได้) สามารถนำริสแบนด์เก่ามาเปลี่ยนที่เคาน์เตอร์ Eventpop โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

In the case of wristband damage

 • If the wristband is damaged due to the attendee action (such as the chip getting bent or the wristband being cut / torn), you can bring the damaged wristband to the Eventpop counter to receive a new wristband at a cost of 300 THB per wristband.
 • If the wristband chip is damaged or faulty before entering the event (such as not being able to scan the wristband chip), you may exchange the wristband at the Eventpop counter free of charge. 

 

ในกรณีที่ทำริสแบนด์หาย ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี 

The organizers will not take any responsibility for any lost wristbands.

 

*การเปลี่ยนริสแบนด์ในทุกกรณีสามารถดำเนินการให้ตามชื่อที่ลงทะเบียนไว้ในริสแบนด์เส้นที่เสียหายเท่านั้น

*In all cases, the wristband exchange can only be made for the name of the person registered on the wristband only.

** สำหรับงานนี้ผู้ซื้อบัตรจะต้องมารับริสแบนด์ที่หน้างานเท่านั้น และไม่มีการจัดส่งริสแบนด์ไปยังที่อยู่ใดๆ

** For this event, ticket buyers must pick up their wristband at the event only. Wristbands will not be delivered to any ticket buyer’s address.

 

Eventpop Terms of Service / ข้อตกลงการใช้บริการ

How to buy Ticket / วิธีการซื้อบัตร

Eventpop Customer Support / ช่องทางการติดต่อ Customer Support

 

วิธีการซื้อบัตรเข้างาน

 1. จำกัดซื้อบัตรได้ 6 ใบต่อรายการคำสั่งซื้อ เท่านั้น
 2. ขั้นตอนวิธีการซื้อบัตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
 3. การชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้     
 • การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
 • การชำระเงินผ่าน K Plus อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
 • การชำระเงินแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต (ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500บาท ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 4 เดือน เฉพาะบัตรเครดิตของธนาคารที่กำหนดไว้) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
 • การชำระเงินผ่าน QR Promptpay อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

How to buy ticket

 1. 1 User can buy up to 6 tickets per an order only
 2. How to buy E-ticket information: Click Here
 3. Read more information on Payment channels for this event

หมายเหตุ:

 • ผู้ซื้อบัตรสามารถขอใบกำกับภาษี ได้โดยติดต่อไปทางผู้จัดงาน Together Festival 2022
  Ticket buyers can request for Tax Invoice by directly contacting the Together Festival 2022 organizer.
 • ผู้ซิ้อบัตรประเภท VIP และ VVIP Premium สามารถทำการซื้อบัตรผ่านระบบอีเว้นท์ป็อปและทำการติดต่อผู้จัดเพื่อจองโต๊ะได้ที่ช่องทางเบอร์โทรศัพท์ 093-4295639 หรือไลน์ ไอดี Goy_Kin
  VIP and VVIP Premium ticket buyers can buy their tickets via the Eventpop website and book their table by contacting the organizer either by phone : 093-4295639 or via Line ID : Goy_Kin
 • กรณีที่ยกเลิกงาน ทางผู้จัดจะทำการคืนเงินในส่วนของค่าบัตรทั้งหมด โดยไม่รวม ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่มเติม ที่เกิดจากระบบ และค่าธรรมเนียมธนาคาร
  In the case of ticket refunds, service fees and payment channel fees will be excluded.

**บัตร GA ทุกประเภท สามารถเข้าอีเว้นท์ได้ทั้ง สองวัน **All GA tickets can enter the Festival on both days.

____________________________________________

 

หากคุณมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สามารถติดต่อ Customer Support ได้ในเวลาทำการ ผ่านทั้ง 4 ช่องทางของเรา ดังนี้

If you have any questions, would like to get further more information or have any problem on Eventpop website, please feel free to contact our Customer Support during working hours via 4 ways as follows:

ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 10:00 – 18:00 น. / Available on Monday – Sunday from 10:00 – 18:00 Indochina Time (UTC +7)

Live Chat : eventpop.me

E-mail : pop@eventpop.me

Line@ : @eventpop

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10:00 – 18:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) / Available on Monday – Friday from 10:00 – 18:00 Indochina Time (UTC +7)

Call Center : +66(0)62-5932224

Tickets

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save